Renginiai, Pramogos, Naktiniai klubai einam.lt

SPEKTAKLIO PREMJERA KARO SLĖPTUVĖJE: PASIRUOŠKITE SIBIRO ŠALČIUISau­sio 31 d. ir va­sa­rio 1 d. tea­tras-stu­di­ja "Theao­mai" kvie­čia į spek­tak­lio "Lau­ke, už du­rų" (rež. Pa­ulius Mar­ke­vi­čius) prem­je­rą Mar­ku­čių ka­ro slėp­tu­vė­je (Su­ba­čiaus g. 99, Vil­nius). Niū­ri, sa­vą is­to­ri­ją tu­rin­ti erd­vė pa­ti taps ku­rian­čiu vei­kė­ju.

"Mes pa­si­rin­ko­me slėp­tu­vę, nes ši vie­ta žiū­ro­vui bus ne­įp­ras­ta ir įdo­mi. Čia jau­čia­mas ti­kras šal­tis, čia ga­li­ma ban­dy­ti pa­jus­ti tai, ką ka­ro me­tu iš­gy­ve­no žmo­nės," – sa­kė spek­tak­ly­je Bek­ma­no vaid­me­nį ku­rian­tis ak­to­rius Vy­gan­tas Va­dei­ša. Jis tei­gia, kad svar­biau­sia tru­pės už­duo­tis pa­veik­ti žiū­ro­vą emo­ciš­kai taip, jog kan­ki­na­mas šal­čio jis vis tiek ma­ty­tų, gir­dė­tų ir su­vok­tų to­kio spek­tak­lio pra­smę šian­dien.

V.Bor­cher­to pje­sės "Lau­ke, už du­rų" he­ro­jus Bek­ma­nas grįž­ta į tė­vy­nę, ta­čiau su­grį­žęs ne­be­ran­da na­mų – vis­ką iš jo at­ėmė ka­ras. Li­kęs vie­nui vie­nas, jis sto­vi ant El­bės kran­to no­rė­da­mas tik nu­si­žu­dy­ti.

Šian­dien Bek­ma­nas – tai ne­bū­ti­nai iš ka­ro grį­žęs žmo­gus. Tai ga­li bū­ti ir bet ko­kios sis­te­mos ar su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių au­ka. Žmo­gus, ku­ris lie­ka nie­kam ne­rei­ka­lin­gas, be vie­tos gy­ve­ni­me. Spek­tak­ly­je ana­li­zuo­ja­mos žmo­gaus ir vi­suo­me­nės su­sve­ti­mė­ji­mo te­mos.

Tea­trą-stu­di­ją "Theao­mai" įkū­rė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos vai­dy­bos ma­gis­tran­tū­ros stu­den­tai su sa­vo kur­so va­do­ve Sil­va Kri­vic­kie­ne. Tru­pės spek­tak­liai "Bro­liai Ka­ra­ma­zo­vai" ir "Iva­no­vas" su­lau­kė pri­pa­ži­ni­mo ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je vy­ku­siuo­se tea­tro fes­ti­va­liuo­se.

"Lau­ke, už du­rų" – pir­mas tru­pės ak­to­riaus P.Mar­ke­vi­čiaus re­ži­sū­ri­nis ban­dy­mas. Spek­tak­lio pe­da­go­gė – S.Kri­vic­kie­nė. Kos­tiu­mų dai­li­nin­kės – Bar­bo­ra Bo­gu­še­vi­čiū­tė ir Ais­tė Ra­dze­vi­čiū­tė.

Spek­tak­ly­je vai­di­na Mil­da No­rei­kai­tė, Ma­ri­ja Pe­tra­vi­čiū­tė, Ju­li­ja Šat­kaus­kai­tė, Ie­va Triš­kaus­kai­tė, Si­mo­nas Do­vi­daus­kas, Pi­jus Ga­nu­saus­kas, V.Va­dei­ša, Jus­tas Va­lins­kas, Ša­rū­nas Zen­ke­vi­čius.

Sau­sio 31 d. ir va­sa­rio 1 d. spek­tak­lis „Lau­ke, už du­rų“ bus ro­do­mas Mar­ku­čių ka­ro slėp­tu­vė­je (Su­ba­čiaus g. 99, Vil­nius). Spek­tak­lio žiū­ro­vus pers­pė­ja­me, kad ti­krai bus šal­ta kaip Si­bi­re – iš­si­trau­kit kai­li­nius ir už­mirš­tus vel­ti­nius.

Bilietus platina Tiketa.

 

 

 
 
 
Palaukite ...